PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Grupa docelowa

logo-zp

Udział w projekcie mogą wziąć osoby zamieszkałe w rozumieniu KC na terenach wiejskich i/lub miejsko - wiejskich 5 powiatów woj. zachodniopomorskiego (choszczeńskiego, drawskiego, łobeskiego, szczecineckiego, wałeckiego) wchodzących w skład Specjalnej Strefy Włączenia, które z własnej inicjatywy zamierzają podnosić kompetencje informatyczne.

Grupę docelową stanowić będzie łącznie 500 osób (w tym 300 kobiet) dorosłych w wieku powyżej 25 lat i więcej. W powyższej grupie będzie 100% osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem nie wyższym niż poziom 3 ISCED, czyli nie wyższym aniżeli ponadgimnazjalne), 250 osób będzie w wieku 50 lat i więcej.

W projekcie weźmie udział 75 osób niepełnosprawnych (15 %). Status osób na rynku pracy jest nieistotny w odniesieniu do potrzeby podnoszenia kompetencji informatycznych. Udział w projekcie mogą wziąć zarówno osoby pracujące jak i bezrobotne/bierne zawodowo.