Opis projektu

  • Drukuj

logo-slaskie

Projekt „DROGOWSKAZ – kierunek na pracę. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Bytomia” realizowany przez  Jolanta Woźnica „PERSONA” Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy w Inowrocławiu, z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-10-51-693; REGON: 386169205, w partnerstwie z Spółdzielnią Socjalną „PROSPOŁECZNA” z siedzibą w Zabrzu przy ul. Plac Dworcowy 7, 41-800 Zabrze.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 9 Regionalnego Programu Operacyjnego       Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020 , Działanie : 9.1. Aktywna integracja,  Poddziałanie 9.1.5. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Termin realizacji: od 01.01.2021 r. do 31.03.2022 r. i obejmuje swym zasięgiem   mieszkańców Bytomia w woj. śląskim.

Biuro projektu mieści się w Bytomiu, ul.  Fałata 39/9B, 41-902 Bytom.