PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Uczestnicy projektu

logo-slaskie

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie otrzymają osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym 30 biernych zawodowych) wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej. W przypadku os. bezrobotnych wsparcie kierowane wyłącznie do osób, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Wsparciem w proj. objętych zostanie łącznie 60 UP, zamieszkujący w rozumieniu KC miasto Bytom. Otoczenie osób wykluczonych (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. objętych wsparciem w ramach proj.) może pojawić się w proj. wyłącznie w zad. 3- animacja lokalna. 15% UP stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami (ON) tj. osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-20209 osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społ. oraz zatrudnianiu osób niepełnospr. (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz.1375).

W przypadku kryterium wiekowego - udzielimy wsparcia każdej osobie w wieku 18 lat i więcej (dla osób po 64 r.ż. wymagane będzie oświadczenie o zamiarze podjęcia aktywności zawod.). Status weryfikowany w oparciu o odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczającego stan zdrowia.

Kryteria preferujące własne polegające na premii w postaci 3 punktów przyznawane będą następującym osobom: kobieta, osoba posiadająca wykształcenie do poziomu ISCED 3, osoba w wieku 50+. Kryteria weryfikowane w oparciu o dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania i wiek, oświadczenia o wykształceniu.

Dodatkowo zgodnie z regulaminem konkursu wprowadza się pierwszeństwo na etapie rekrutacji:

  1. doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego:
  2. ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osob z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
  3. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ. oraz środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ. w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych;
  4. korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (indywidualnie lub jako rodzina).

Osoby spełniające w/w przesłanek są w pierwszej kolejności przyjmowane do projektu.

Przewidywana liczba uczestników Projektu wynosi 60 osób, w tym 36 kobiet  i 34 mężczyzn.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 837 258,75
Dofinansowanie projektu z UE: 749 126,25