PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Opis projektu

poziom kolor

 

Projekt: DROGOWSKAZ – kierunek na pracę. Wsparcie aktywności zawodowej osób biernych zawodowo zamieszkujących powiaty inowrocławski, mogileński lub żniński.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwość zatrudnienia 65 uczestników projektu w tym 39 kobiet, wyłącznie o statusie na rynku pracy, jako osoba bierna zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujących powiat inowrocławski, mogileński lub żniński. Cel ten osiągniemy w okresie 13 m-cy realizacji projektu (do 31.01.2019r.), poprzez indywidualne i kompleksowe działania aktywizacji zawodowej.


Zadanie 1: Identyfikacja potrzeb osób biernych zawodowo i oddalenie od rynku pracy ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania – (obowiązkowe).

65 osób

1h doradztwa = 45 minut

Czas przeznaczony na realizację wsparcia to 1 spotkanie * 3h/osobę

Diagnoza kompetencji i opracowanie IPD

Doradcy zawodowi przeprowadzą badanie każdego uczestnika projektu, wykorzystując narzędzie pozwalające kompleksowo zdiagnozować preferencje zawodowe. Narzędzie jest pomocne w opracowaniu IPD. Wykorzystujemy w tym celu produkt finalny pn. WOPZ – Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (www.apus.edu.pl). Wyniki analizy oraz kwestionariusz WOPZ pozwolą na identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy.

Następnie dla każdego z 65 uczestników projektu, doradca opracowuje IPD, w tym precyzyjną ścieżkę wsparcia – wskazanie obligatoryjnie udziału w pośrednictwie pracy, w poradnictwie psychologicznym oraz fakultatywnego wsparcia w postaci: szkolenia zawodowego adekwatnego dla uczestnika projektu, pozwalającego na uzupełnienie kwalifikacji, stażu zawodowego pozwalającego na nabycie doświadczenia zawodowego.

Uczestnikowi projektu zostaną zaproponowane minimum 3 formy wsparcia.

Wymagania kadrowe: Zadanie realizują doradcy zawodowi, a więc zgodnie z dok. Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek od towarów i usług, osoba / osoby posiadające wykształcenie wyższe / wyższe zawodowe lub certyfikaty / zaświadczenia / inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w obszarze doradztwa zawodowego nie będzie krótsze niż 2 lata.

Zadanie 2. Poradnictwo psychologiczne - (obowiązkowe).

Poradnictwo psychologiczne ma na celu pomóc uczestnikom projektu w powrocie lub w wejściu na rynek pracy i polegać będzie na zapewnieniu uczestnikom wsparcia psychologicznego, dzięki któremu zwiększą oni swoje szanse na podjęcie zatrudnienia. Wsparcie zostanie rozłożone na cały okres realizacji projektu, ma charakter fakultatywny.

Polegać będzie na m.in. pomocy w identyfikacji oraz rozwiązywaniu indywidualnych problemów uczestników projektu związanych z ich aktywizacją zawodową. To przede wszystkim indywidualne przepracowanie ze specjalistą tych problemów, które mogą stać na przeszkodzie w podjęciu aktywności zawodowej (stres, zła organizacja czasu, złe nawyki dotyczące funkcjonowania społecznego etc.). Wsparcie będzie miało formę indywidualnych rozmów, uzupełnionych testami.

1h poradnictwa psychologicznego = 45 minut

Zakładamy, że łączna ilość godzin wsparcia to 195h. Czas pracy psychologa rozkłada się na 65 uczestników, średnio 3h na osobę na cały okres udziału w projekcie.

Psychologowie będą dyżurować w wybrane dni i godziny w tygodniu.

Wymagania kadrowe: Zadanie realizują psychologowie, a więc zgodnie z doku. Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek od towarów i usług, osoba / osoby posiadające wykształcenie wyższe / wyższe zawodowe lub certyfikaty / zaświadczenia inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w obszarze poradnictwa psychologicznego nie będzie krótsze niż 2 lata.

Zadanie 3. Szkolenia zawodowe. Wsparcie dla osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji - (fakultatywne).

Zaplanowano 40 szkoleń zawodowych 150-godzinnych.

Czas trwania szkolenia to 1 do 1,5 miesiąca.

Szkolenia będą zlecone.

Zawody deficytowe – barometr zawodów 2017.

Uczestnik szkolenia otrzyma za szkolenie o wymiarze 150h otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 997,40 zł netto.

Zadanie 4. Staże zawodowe. Wsparcie służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców (fakultatywne).

Przewidziane dla 55 Uczestników projektu w wymiarze 4-miesięcznym.

Uczestnik projektu, skierowany na staż będzie otrzymywał, za każdy przepracowany miesiąc pracy stypendium stażowe w wysokości około 997,40 zł netto.  

Zadanie 5. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy - (obowiązkowe).

Dla 65 Uczestników projektu, w wymiarze 4h/os.

Zadanie 6. Poradnictwo zawodowe (warsztaty grupowe) - (fakultatywne).

Realizowane w końcowej fazie udziału w projekcie, podzielone na 2 etapy:

1) Etap 1 Grupowe doradztwo zawodowe. Warsztaty w grupie 10 osobowej, skierowane do 60 uczestników projektu - 1 spotkanie * 3h w grupach 10 osobowych, łącznie 18h zajęć;

2) Etap 2 Warsztaty komputerowe prowadzone przez doradcę zawodowego, przygotowujące do wejścia na rynek pracy dla 60 uczestników (jak napisać CV, list motywacyjny, poszukiwać pracy w Internecie) - 1 spotkanie * 3h w grupach 10 osobowych przed komputerem dla 6 grup = 18h zajęć przed komputerem.