PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Beneficjenci

poziom kolor

Projekt kierowany jest do 70 osób biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia, zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) jeden z 8 powiatów woj. kuj.- pom. (pow. aleksandrowski, radziejowski, mogileński, nakielski, inowrocławski, bydgoski, toruński, żniński, z wyłączeniem miasta Toruń i Bydgoszcz).

W szczególności wsparcie kierujemy do:

  • osób powyżej 50 roku życia,
  • kobiet,
  • osób z niepełnosprawnościami, osoby z zaburzeniami psychicznymi,
  • osób o niskich kwalifikacjach (ISCED 3) .

Powyższe preferencje wyrażające się w szczególnym dostępie do wsparcia, odzwierciedlone będzie w punktacji na etapie rekrutacji na poziomie +5pkt. za każdą z w/w cech.

Dodatkowo zakładamy preferencję (dodatkowe 10 pkt. na etapie oceny kryteriów) w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Dodatkowo wprowadza się preferencję projektową (tzw. własną), która pozwoli uporządkować listę rankingową i zagwarantuje transparentność naboru, przyznając dodatkowe 2 pkt. za każde kryterium:

  • os. korzystająca z pomocy społecznej
  • os. bez zawodu;
  • os. bez doświadczenia zawod.;
  • os. z wykształceniem gimnazjalne i niższe;
  • os. zamieszkujące obszary wiejskie.

Projektodawca nie zakłada udzielenia wsparcia osobom bezrobotnym