PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Opis projektu

poziom kolor

Wsparcie kierowane jest do 70 osób biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia, zamieszkujących jeden z 8 powiatów woj. kuj.- pom. (pow. aleksandrowski, radziejowski, mogileński, nakielski, inowrocławski, bydgoski, toruński, żniński).

Każdy z uczestników otrzymuje następujące wsparcie obligatoryjne (o charakterze indywidualnym):

  • identyfikacja potrzeb i oddalenia od rynku pracy, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania (IPD);
  • pośrednictwo pracy;
  • poradnictwo psychologiczne.

Dodatkowo w ramach proj. w zależności od zidentyfikowanych potrzeb, każdy z uczestników ma możliwość skorzystania z następujących form fakultatywnych:

  • szkolenie zawodowe (dobrane przy pomocy doradcy zaw. adekwatnie do indywidualnych potrzeb uczestnika i odpowiadające bieżącym potrzebom rynku pracy)
  • staż zawodowy;
  • wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej.

Każdy z uczestników otrzyma minimum 3 formy wsparcia (3 obligatoryjne), ale także ma możliwość skorzystania z jednej lub kilku form fakultatywnych, adekwatnie do indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb i deficytów.

Celem głównym proj. jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 uczestników proj. w tym 40 kobiet, wyłącznie o statusie na rynku pracy jako osoba bierna zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia. Cel ten osiągniemy w okresie 15 m-cy realizacji proj. (do 31.03.2020r.) poprzez kompleksowe działania aktywizacji zawodowej