Skorzystaj ze specjalistycznych usług opiekuńczych w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Rybniku”

  • Drukuj

logo-slaskie

Projekt przewiduje realizację 600 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych wg wymogów określonych w Rozp. MPiPS z dnia 22.09.2005 r.

Specjalistyczna usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania będzie realizowana w oparciu o indywidualny plan pracy z osobą objętą usługami. W/w usługi świadczone będą zgodnie ze standardem zawartym w załączniku nr 9 do Regulaminu pkt 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Specjalistyczne usługi opikeuńcze wykonają osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym wg wymagań określonych w w/w Rozp. oraz które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej i zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania w/w pracy. Utworzone zostaną dwa miejsca świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Szczegółowe informacje można uzyskać W Centrum Usług Społecznych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95. Numer kontaktowy: 509-833-335.