PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Opis projektu

 

x

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej w tym zatrudnienia wśród 55 uczestników projektu, w wieku 15-29 wieku zaliczanych do grupy NEET, zamieszkujących woj. łódzkie do dnia 31.03.2020r. Za cel szczegółowy projektu należy uznać  działania pozwalając na nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, które są niezbędne na lokalnym, regionalnym rynku pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób do 29 r.ż. pozostających bez pracy, w tym w szczególności tych osób, które nie uczestniczą w kształceniu oraz szkoleniach. Pożądanym stanem docelowym jest znalezienie trwałego zatrudnienia przez uczestników projektu, poprzez stałą współpracę z pracodawcami z lokalnego rynku pracy.

Planowane efekty:

  • 55 uczestników uzyska świadomość swojego potencjału zawodowego i podniesie wiedzę odnośnie potrzeb doskonalenia zawodowego;
  • 25 uczestników otrzyma wiedzę na temat poruszania się po rynku pracy;
  • 45 uczestnikom umożliwiamy podniesienie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach zawodowych związanych z potrzebami regionalnego rynku pracy;
  • 50 uczestnikom umożliwiamy nabycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach zawodowych;
  • 7 uczestnikom umożliwiamy wsparcie mobilności geograficznej.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 

Dofinansowanie projektu z UE 718 310,53

Wartość całkowita projektu to kwota 852 290,62 zł.