PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Opis projektu


Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 55 uczestników projektu w tym 33 kobiet o statusie osoby biernej zawodowo na rynku pracy, w tym minimum 80% o niskich kwalifikacjach w grupie wiekowej 18-25 lub 26-29 wieku, zaliczanych do grupy NEET, zamieszkujących wybrane powiaty województwa pomorskiego tj. kwidzyński, malborski, sztumski i tczewski.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób 18-25 lub 26-29 lat, pozostających bez pracy, w tym w szczególności tych osób, które nie uczestniczą w kształceniu oraz szkoleniach. Pożądanym stanem docelowym jest znalezienie trwałego zatrudnienia przez:

 • 39% uczestników z pośród osób w najtrudniejszej sytuacji objętych wsparciem w projekcie, które w jego wyniku podjęły zatrudnienie w ramach efektywności zatrudnieniowej.
 • 54% uczestników z pośród osób bez pracy (poza osobami w najtrudniejszej sytuacji) objętych wsparciem w projekcie, które w jego wyniku podjęły zatrudnienie w ramach efektywności zatrudnieniowej

Planowane efekty:

 • 20 osób (12K i 8M) -  poniżej 30 lat, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu,
 • 18 osób (11K i 7M) - które zdobędą kompetencje po opuszczeniu programu,
 • 55 osób (33K i 22M) - biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie,
 • 44 osób (26K i 18M) - o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie,
 • 25 osób (15K i 10M) - w wieku 15-29l (grupa NEET), które zostaną objęte wsparciem w postaci kursów umożliwiających podniesienie kwalifikacji,
 • 20 osób (12K i 8M) - w wieku 15-29l (grupa NEET), które zostaną objęte wsparciem w postaci kursów umożliwiających podniesienie kompetencji,
 • 50 osób (30K i 20M) - w wieku 15-29l (grupa NEET), które zostaną objęte stażem zawodowym, pozwalającym nabyć lub uzupełnić doświadczenie zawodowe oraz praktyczne umiejętności w zakresie wykonywania konkretnego zawodu (staż zawodowy),
 • 55 osób (33K i 22M) - wieku 15-29l (grupaNEET) objętych wsparciem w postaci pośrednictwa pracy wspierającego w uzyskaniu zatrudnienia,
 • 7 osób (4K i 3 M) - w wieku 15-29l (grupa NEET), którym umożliwiono podjęcie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania finansując koszty dojazdu lub przyznając dodatek relokacyjny