PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Opis projektu

Projekt ZAWODOWY IMPULS realizowany jest przez Fundacje ECO-INNOVA Lider projektu w partnerstwie z Jolanta Woźnica „PERSONA”Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy, w okresie V2019-VI2020 na terenie woj.dolnośląskiego.

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 96 mieszkańców woj.dolnośląskiego w wieku od 30r.ż.iwięcej,pozostających bez pracy(os. bezrobotne lub bierne zawodowo), pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, osoby po 50 r.ż.), w tym min.48 osób zamieszkałych obszary rewitalizowane oraz min.48 osób zamieszkałych w miastach średnich woj. dolnośląskiego tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj.: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Lubań, Nowa Ruda, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śl., Zgorzelec, Złotoryja.

Celem głównym projektu jest zwiększenie do VI 2020r. możliwości zatrudnienia 96 Uczestników projektu, tj. pozostających bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo) mieszkańców woj.dolnośląskiego w wieku od 30r.ż., poprzez objęcie ich kompleksowym i zindywidualizowanym programem aktywizacji zawodowej (m.in. poradnictwo zawodowe, IPD, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie mobilności geograficznej) oraz uzyskanie przez min. 44 UP zatrudnienia/samozatrudnienia.

Planowane efekty projektu, najważniejsze rezultaty :

 • zdobycie zatrudnienia ogółem przez 44 Uczestników projektu (w tym zatrudnienia spełniającego wymóg efektywności zatrudnieniowej przez min.42% Uczestników projektu);
 • uzyskanie przez min. 68 Uczestników projektu kwalifikacji dostosowanych do wymagań regionalnego rynku pracy;
 • zdobycie/podwyższenie doświadczenia zawodowego przez min.87 Uczestników projektu.

W ramach projektu Uczestnicyotrzymają wsparcie w ramach zaplanowanych zadań:

OKREŚLENIE ŚCIEŻKI WSPARCIA I INDYWIDUALNE PORADNICTWO w tym:

 • INDYWIDUALNE PORADNICTWO WRAZ Z OPRACOWANIEM INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA
 • GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE

WSPARCIE MOTYWACYJNO-AKTYWIZUJĄCE w tym:

 • WARSZTATY MOTYWACYJNE
 • INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGA
 • TRENING AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY

ZINDYWIDUALIZOWANE WSPARCIE SZKOLENIOWE - szkolenie zgodnie z potrzebami uczestnika, śr. 80 godz., uczestnik otrzymuje stypendium brutto 8.71 zł/godz. szkolenia

ROZWÓJ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO w tym:

 • STAŻE ZAWODOWE – uczestnik otrzymuje stypendium stażowe brutto 1306,34 zł/m-c, maksymalnie przez okres 4 miesięcy.
 • WSPARCIE MOBILNOŚCI GEOGRAFICZNEJ-DODATEK RELOKACYJNYW KWOCIE 9000,00 ZŁ: uczestnik, który podejmie po zakończeniu stazu, zatrudnienie na umowę o pracę min. 1/2 etatu, na okres min 3 m-cy, z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem obowiązującym na dzień zawarcia umowy o pracę, zgodnie z komunikatem GUS, lub na umowę cywilno-prawną przy czym umowa ta musi spełniać łącznie dwa warunki:
 1. umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy miesiące, a w przypadku kilku umów cywilnoprawnych łączny okres ich trwania wynosi nieprzerwanie minimum trzy miesiące oraz
 2. wartość umowy lub łączna wartość umów jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, natomiast stawka za godzinę pracy nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku umowy/umów o dzieło, w której/których nie określono czasu trwania, wartość umowy/umów musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów ominimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zasady uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dostępny na stronie projektu www.eco-innova.pl/projektyw realizacji ZAWODOWY IMPULS

Biuro projektu: Fundacja ECO-INNOVA, ul. Legnicka 46A lok.12, 53-674 Wrocław
tel. 71 3445036, fax. 71 3420080, 572107941,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.