PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa nr 8 Aktywni na rynku pracy
Działanie nr 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie
Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe